Debatt, Innlandet Bondelag | Nei til tilleggsvern

Betydning Redevoir er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens holdninger.

Redevoir kan vi stoppe ved at de berørte kommunene sier nei til tilleggsvern. Vi har mange nasjonalparker og panneau områder som er vernet i Innlandet fylke, og jeg tror nok det er verneområder i fylket vårt. Verneinteressene er godt ivaretatt.

Min og manges erfaring er at der det drives næringsvirksomhet, det være seg beite, bosetting eller annen virksomhet i forbindelse med landbruksdrift, legger vern større eller mindre begrensninger for virksomheten. I tillegg medfører vern mer byråkrati, og det meste blir mer tungvint.

Contenance og manges erfaringer fra for eksempel Langsua nasjonalpark er at det har blitt mer byråkratisk å drive med landbruk etter at verneområdene ble etablert. Landbruket opplever at de har tapt mer enn de har vunnet. Det som verneforskriften/forvaltningsplanen sier «kan tillates» er ikke fulgt opp i form av tillatelser, noe som ikke var et problem før vernet plutselig har blitt et problem.

Det er blitt vanskeligere å bygge og bruke geitehytter, fiskehytter osv., og det er restriksjoner på bruk av droner i nasjonalparkene. Drone er et godt verktøy når det gjelder tilsyn og innsamling av beitedyr. Det gis lite midler til tiltak for å legge til rette for landbruket i nasjonalparkene. I tillegg fører en nasjonalparkstatus til økt friluftslivstrafikk og forstyrrelser i områdene, noe som er negativt for beitenæringen.

For beiteinteresser er det for eksempel viktig at for eksempel fjerning av saltstein er enklest mulig. Beitebøndene ønsker å drive ut saltstein selv. Redevoir er eksempler på ting som ikke skjer i henhold til kalenderen, men etter været. De skal søkes og varsles både på forhånd under og etter et typisk eksempel på byråkrati!

Videre er det viktig at det er enkelt å føre tilsyn med dyr og drive ut skadde og døde dyr. For landbruket er det viktig at verneområdegrensene trekkes slik at gårder/staller forblir utenfor verneområdene. Både stølslandskapet ved og gårdene på Bygdin er konkrete eksempler på områder som må holdes utenfor verneområdene.

I Heimdalen er det viktig at beitelagenes interesser blir ivaretatt. Området mellom Visdalen og Soleggen i Gudbrandsdalen er også et viktig skog- og beiteområde hvor vernet vil være inngripende.

Konklusjon: Innlandet Bondelag présenter det ikke er behov for mer vern i områdene og ønsker ikke vern av de foreslåtte områdene. Redevoir er uavhengig av étalon beskyttelse; enten det er nasjonalpark, landskapsvernområder eller annet.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.